Privacybeleid

Gebruiksvoorwaarden

Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op de website http://galaxymobile.be/. Door gebruik te maken van deze website verbindt u zich ertoe deze gebruiksvoorwaarden na te leven en te aanvaarden. Deze website is gecreëerd en wordt beheerd door Galaxy Mobile Solutions BVBA, Schaliënhoevedreef 20 T, 2800 Mechelen, BTW-nummer 0847.802.467.

Intellectuele eigendomsrechten

De teksten, tekeningen, foto's, films, beelden, data, databanken, software, benamingen, handels- en domeinnamen, merken, logo's en andere bestanddelen van deze site zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren Galaxy of derden toe. Het is verboden zonder voorafgaand schriftelijk akkoord van Galaxy de op en via deze website aangeboden informatie op te slaan (anders dan noodzakelijk om de website te kunnen bekijken), te reproduceren, te wijzigen, openbaar te maken, te distribueren of te verzenden, te verkopen of over te dragen of enige rechten hierop te verlenen aan derden.

Niet-toegestaan gebruik van de website

U verbindt zich er o.m. toe:

 • De informatie niet op een onrechtmatige, onwettelijke manier te gebruiken
 • Geen zodanig gebruik te maken van de website waardoor de website wordt beschadigd, vervormd, onderbroken, stopgezet of minder efficiënt wordt gemaakt
 • De website niet te gebruiken voor transmissie of posting van computervirussen, voor transmissie of posting van illegaal of onrechtmatig materiaal of van materiaal dat op enige wijze ongepast is (met inbegrip van maar niet beperkt tot materiaal met een lasterlijk, obsceen of bedreigend karakter)
 • De website niet te gebruiken op een dergelijke wijze dat er een inbreuk wordt gepleegd op de rechten van een natuurlijke persoon, rechtspersoon of vereniging, zoals onder meer, doch niet beperkt tot de rechten van privacy en intellectuele eigendom
 • De website niet te gebruiken voor posting en transmissie van materiaal met promotionele of publicitaire doeleinden zonder voorafgaandelijke toestemming van Galaxy, behalve indien daarom verzocht werd door de ontvanger.
 • Bij miskenning door U van de intellectuele rechten, andere rechten van Galaxy of derden, verbindt u zich ertoe Galaxy of derden te vergoeden en te vrijwaren tegen enige aanspraken of vorderingen van Galaxy of derden als gevolg van een inbreuk hierop.
Persoonsgegevens

Galaxy verzamelt geen persoonsgegevens tenzij deze op vrijwillige basis worden verstrekt. Met het invullen en versturen van een bestelformulier of het verzenden van een e-mail geeft een bezoeker Galaxy toestemming zijn of haar persoonlijke gegevens op te slaan in een bestand van Galaxy Mobile Solutions BVBA met het oog op een geautomatiseerde gebruikersprofilering, klantenbeheer, marktonderzoek en direct mail per post. De verstrekte gegevens kunnen voor deze doeleinden worden doorgegeven aan de met Galaxy contractueel verbonden ondernemingen. U heeft recht op inzage en eventuele correctie van uw desbetreffende persoonsgegevens. U heeft het recht om u kosteloos te verzetten tegen verwerking van uw gegevens voor direct marketing doeleinden. U kunt uw aanvraag tot inzage, correctie of verzet richten tot info@galaxymobile.be.

Uw elektronische contactgegevens kunnen door Galaxy Mobile Solutions BVBA worden gebruikt voor direct e-mail marketing indien u hiermee voorafgaandelijk heeft ingestemd. Evenwel is uw voorafgtaande instemming niet vereist wanneer Galaxy Mobile Solutions BVBA elektronische contactgegevens die zij heeft verkregen bij de levering van bepaalde producten of diensten, gebruikt voor direct e-mail marketing van eigen gelijkaardige producten of diensten. U heeft recht op inzage en eventuele correctie van uw elektronische contactgegevens. U heeft eveneens het recht om u kosteloos te verzetten tegen de verwerking van uw elektronische contactgegevens voor direct e-mail marketing doeleinden. U kunt uw aanvraag tot inzage, correctie of verzet dienaangaande richten tot info@galaxymobile.be.

Automatisch vergaarde niet-persoonlijke informatie

Galaxy kan anonieme of geaggregeerde gegevens verzamelen van niet-persoonlijke aard, zoals browser type of IP-adres, het besturingsprogramma dat u gebruikt of de domeinnaam van de website langs waar u naar de Galaxy-website gekomen bent, of waarlangs u die verlaat.

Cookies

De website van Galaxy maakt gebruik van cookies. Meer informatie over het cookies-beleid en de verschillende aanpassingsmogelijkheden, vindt u hier:

1. Wat zijn cookies?
Cookies zijn kleine stukjes informatie die door de website naar uw browser gestuurd worden, zodat uw browser wordt herkend ( “ een session cookie”). Cookies zorgen er ook voor dat bezoekers van de website kunnen geïdentificeerd worden bij herhaalde bezoeken aan de website ( “ permanente cookie”). De cookies worden op de harde schijf van de bezoeker weggeschreven. Cookies kunnen geplaatst worden door de server van de website die u bezoekt of door partners waarmee deze website samenwerkt. Cookies lezen enkel de informatie die door de cookies zelf wordt geplaatst. De cookies hebben geen toegang tot andere informatie Een cookie bevat meestal de naam van de server die de cookie geplaatst heeft, een vervaldatum en een unieke cijfercode.

Cookies helpen om de website beter af te stemmen op de wensen en de voorkeuren van de bezoekers. Cookies kunnen ook gebruikt worden om de inhoud van een website of de publiciteit op een website persoonlijker te maken voor de bezoekers.

2. Gebruik van cookies op de Galaxy website
De Galaxy-website maakt gebruik van verschillende soorten cookies:

 • Onmisbare cookies
  Deze cookies zijn onmisbaar om gebruik te kunnen maken van de website en alle onderdelen te kunnen gebruiken. Enkele voorbeelden: navigatie op de website, invulformulieren, inhoud van winkelkarretje bijhouden,… Deze cookies zorgen ook voor een veilige identiteitscontrole: wanneer u inlogt zal deze cookie ervoor zorgen dat uw identiteit wordt gecontroleerd alvorens de website u toegang geeft tot uw persoonlijke informatie.
 • Functionele cookies
  De functionele cookies zijn de cookies die het functioneren van de website vergemakkelijken en en er voor zorgen dat u een meer gepersonaliseerde surfervaring krijgt Enkele voorbeelden: taalkeuze, presentatievoorkeuren,…
 • Performantie cookies
  We gebruiken performantiecookies om informatie te verzamelen over het gebruik van de bezoekers van de website met als doel de inhoud van de website te verbeteren, te optimaliseren, efficiënter te maken. Enkele voorbeelden: bezoekers tellen, populairste webpagina’s oplijsten,…
Informatie op de website

De informatie, software, producten en diensten ("informatie") die op of via deze website worden aangeboden, kunnen onvolkomenheden van allerlei aard bevatten. Galaxy staat niet in voor de geschiktheid, betrouwbaarheid, tijdigheid of nauwkeurigheid van de informatie. De informatie wordt geleverd en weergegeven zonder enige vorm van garantie. Galaxy is evenmin aansprakelijk voor mogelijke virussen, indien deze, ondanks de genomen voorzorgsmaatregelen op de site, zouden voorkomen, en wijst alle aansprakelijkheid af voor enige schade die deze virussen kunnen veroorzaken. Galaxy behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de informatie op de site op elk tijdstip te wijzigen.

Links naar andere websites

Deze website kan hyperlinks naar websites of naar webpagina's van derden en andere partijen bevatten, of daar op een andere manier naar verwijzen. Galaxy heeft geen zeggenschap over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites of webpagina's en is in geen geval aansprakelijk voor de inhoud of kenmerken ervan. Het plaatsen van links door Galaxy houdt op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring in van de inhoud van deze websites of webpagina's.

Adviezen via de website

Indien er via de website rechtstreeks of onrechtstreeks adviezen worden gegeven voor het nemen van medische, juridische, financiële of andere persoonlijke of zakelijke beslissingen, dan worden deze adviezen zonder vorm van garantie gegeven en zonder dat Galaxy hiervoor aansprakelijk kan gesteld worden. U dient steeds een deskundige ter zake te raadplegen voor bijkomende inlichtingen omtrent het op uw situatie toegespitst advies.

Links naar de Galaxy site

Het aanleggen van hyperlinks naar de website galaxymobile.be is slechts toegestaan voor zover deze hyperlinks naar de homepage van de site leiden. Deep-linking is niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Galaxy Mobile Solutions BVBA. Het gebruik van deze site in sites of elementen van sites van derden (bij voorbeeld door in-line linking, framing of op enige andere manier) is eveneens verboden.

Paswoorden en beveiligde delen van de site

U heeft een paswoord nodig om toegang te krijgen tot bepaalde delen van de site (bij voorbeeld om games te spelen). De betreding van deze delen zonder paswoord is strikt verboden. Indien u dergelijk paswoord heeft ontvangen, dient dit paswoord vertrouwelijk en geheim te worden gehouden. U dient Galaxy Mobile Solutions BVBA onmiddellijk in te lichten indien één van uw paswoorden ter kennis komt van anderen dan uzelf, of indien u dergelijk paswoord heeft ontvangen van een partij verschillend van Galaxy Mobile Solutions BVBA. Elk gebruik dat wordt gemaakt van onze diensten na geldige identificatie met uw paswoord zal worden geacht door u te zijn verricht. Indien Galaxy Mobile Solutions BVBA reden heeft om te geloven dat de veiligheid van de site in gevaar is, kan Galaxy Mobile Solutions BVBA uw paswoord wijzigen (onverminderd al haar overige rechten en verhalen)

Toepasselijke wetgeving en bevoegde rechtbanken

De Belgische wetgeving is van toepassing op deze website met uitzondering van de Belgische doorverwijzingsregels uit het Belgisch internationaal privaatrecht. Ingeval van betwistingen zijn enkel de rechtbanken van Mechelen bevoegd.